Spektralfarben

 

Spektralfarben an Distelsamen 1

 

Spektralfarben an Distelsamen 2

 

Regenbogen an Springbrunnen(1)

 

Regenbogen an Springbrunnen(2)

 

Spektralfarben an Libelle

Spektralfarben an Spinnwebe 1

Spektralfarben an Spinnwebe 2

Spektralfarben an Sirius

 

 

 

 

Spektralfarben an Einkristall

Spektralf. an Schmetterlingsfühler

Spektralfarben an Fliege

Spektralf. an Schmetterlingshaaren

 

 

 

 

 

 

 

Spektralf. an Schneekristallen